Oddělení, kliniky, ambulance

AROanesteziologicko-resuscitační oddělení
JIPjednotka intenzivní péče
EMERGENCYanglický výraz pro urgentní příjem
KARIMklinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
OCHRIPOddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
ÚPurgentní příjem
SONOsonografie
RTGrentgen
RHBrehabilitace
RDGradiologické oddělení
ORT-TRAUMortopodeciko-traumatologické oddělení
ORLotorinolaringologické oddělení = ušní – nosní – krční oddělení
MRmagnetická rezonance
LDNléčebna dlouhodobě nemocných
KJkatetrizační jednotka/koronární jednotka
INTinterní oddělení
CHIRchirurgické oddělení
GYPORgynekologicko-porodnické oddělení
GYNgynekologie
CTvýpočetní tomografie
COScentrální operační sály
CScentrální sterilizace
COScentrální oddělení sterilizace
ÚPSústavní pohotovostní služba
LSPPlékařská služba první pomoci

Zkratky ve zdravotnické dokumentaci

AAalergická anamnéza = alergie
AIMakutní infarkt myokardu
ARO vyš.vyšetření anesteziologem
ASAstupnice komplikací pro anesteziologa (ASA 1 – pacient bez komplikací – ASA 5 – terminální stav s nepříznivou prognózou – to nejhorší)
ATBantibiotika
BMIbody mass index = index tělesné hmotnosti
DTKdiastolický krevní tlak = dolní hodnota krevního tlaku
Dg.diagnóza = co vám je
ECHOechokardiografie
EKGelektrokardiogram
CMPcévní mozková příhoda
CNScentrální nervová soustava
CŽKcentrální žilní katetr = velký vstup do horní či dolní duté žíly
FFfyziologické funkce = krevní tlak, pulz, dýchání a tělesná teplota
FSfibrilace síní
G(L)glykémie
GITgastrointestinální trakt = trávicí soustava
HCDhorní cesty dýchací
CHOPNchronická obstrukční plicní nemoc
CHSLchronické selhání ledvin
IKEMInstitut klinické a experimentální medicíny
IMinfarkt myokardu
INZinzulin = hormon v těle
KPRkardiopulmonální resuscitace
KOkrevní obraz
KTkomorová tachykardie
LKlevá komora
LSlevá síň
NPBnáhlá příhoda břišní
NZOnáhlá zástava oběhu
O (obj.) objektivně
OAosobní anamnéza
P pulz
PMKpermanentní močový katetr
PHKpravá horní končetina
PKpravá komora
PNC penicilin
PNOpneumotorax
PSpravá síň
PHKpravá horní končetina
P+Vpříjem a výdej tekutin
PŽKperiferní žilní katetr = vstup do žíly (kanyla – kapačka)
RLPrychlá lékařská pomoc
RTranní teplota
RTGrentgenové vyšetření
RZSrychlá záchranná služba
RZP rychlá zdravotnická pomoc
S/sub.subjektivně
SUKLStátní ústav pro kontrolu léčiv
SYsyndrom
SZÚStátní zdravotní ústav
TANRtelefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
TIAtranzitorní ischemická ataka
TTtělesná teplota
TKtlak krevní
UPVumělá plicní ventilace
USGultrasonografie
UZultrazvuk
ÚZISÚstav zdravotnických informací a statistiky
WHOWorld Health Organization = Světová zdravotnická organizace

Slova ve zdravotnictví

hypotermienadměrná ztráta tepla těla (pod 35 °C)
hypertermienefyziologické zvýšení teploty organismu (nad 37 °C)
hypotenzenízký krevní tlak
hypertenzevysoký krevní tlak
hypoglykemienízká hladina glykémie (cukru)
hyperglykemievysoká hladina glykemie (cukru)
hypoventilacemělké a zpomalené dýchání
hyperventilaceprohloubené a zrychlené dýchání
bradykardiezpomalení srdeční frekvence – tepu
tachykardiezvýšená srdeční frekvence – tepu
arytmieporucha srdečního rytmu